Algemene verkoop- en onderhoudsvoorwaarden

ARTIKEL I.
VANELO Concept srl (ondernemingsnummer 0763.805.120), hierna VANELO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Washingtonstraat 86, is een onderneming die elektrische fietsen en niet-elektrische fietsen verkoopt.

ARTIKEL II.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, zijn de relaties tussen VANELO en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoop- en onderhoudsvoorwaarden, die worden geacht door de klant te zijn aanvaard, ook in geval zij in tegenspraak zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. De gebondenheid van VANELO aan de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant zal op geen enkele wijze kunnen worden afgeleid uit de omstandigheid dat VANELO een bestelling of een levering zou hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de bedingen die zouden verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant. Het feit dat de klant de onderhavige algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. De algemene voorwaarden en de internetsite van VANELO (www.vanelo.eu), evenals de inhoud ervan, hoewel ze wereldwijd kunnen worden geraadpleegd, werden uitsluitend geschreven en geformatteerd voor de klanten die in België gevestigd zijn. De andere in het buitenland gevestigde klanten moeten zich bewust zijn van het feit dat bepaalde clausules van de algemene voorwaarden niet op hen van toepassing kunnen zijn, zonder dat het geheel van deze algemene voorwaarden daardoor ongeldig wordt. Het feit van het plaatsen van een bestelling online op de voornoemde website vormt een formele aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden van VANELO.

ARTIKEL III.
VANELO heeft verschillende websites (www.vanelo.eu; www.vanelo.be; vanelo.fr; vanelo.es; vanelo.lu) om zijn fietsen te promoten. VANELO kan niet garanderen dat elk gepresenteerd item beschikbaar is op het moment dat een bezoeker het zou hebben gezien. De vermelde prijzen voor elk aangeboden product zijn de prijzen aangeboden in de VANELO showroom gelegen te Drohme Park, Ch de La Hulpe 53A, 1180 Brussel. Deze prijzen kunnen niettemin op elk moment worden gewijzigd zonder dat VANELO verplicht is haar klanten hiervan op de hoogte te brengen. De beschrijvingen (foto's en teksten) hebben alleen tot doel de Internetgebruikers te helpen bij het maken van hun keuze uit de voorgestelde artikelen. Zij zullen niet kunnen worden tegengeworpen indien een of meer fouten zouden zijn gemaakt bij de redactie ervan.

ARTIKEL IV.
Alle producten die wij aanbieden zijn gedekt door een garantie tegen fabricagefouten. De duur van deze wettelijke garantie is 2 jaar. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze wettelijke garantie alleen betrekking heeft op gebreken in de conformiteit van het bestelde materiaal en niet op slijtage, die meer in het bijzonder bepaalde onderdelen betreft, zoals bijvoorbeeld banden of remblokken. De garantie dekt geen defecten die inherent zijn aan de normale levensduur van het product, zoals een lege batterij die door de klant(en) kan worden vervangen. Op bepaalde onderdelen of accessoires kan een langere garantie van toepassing zijn, indien de fabrikanten van deze producten dit in hun eigen voorwaarden hebben aangeboden. De garantie dekt geen onjuiste bediening of transformatie van het product of gebrek aan onderhoud (bijv. vergeten remonderhoud).

ARTIKEL V.
Om een serieuze en regelmatige opvolging van onze VANELO by VANRAAM fietsen mogelijk te maken, biedt VANELO de mogelijkheid om in te schrijven op verschillende onderhoudscontracten (Brons/Zilver/Goud/Platinum en Omnium) die worden uitgevoerd bij de klanten die VANELO by VANRAAM fietsen kopen, tegen betaling van maandelijkse premies. De details van de gedekte diensten en de premies voor elk contract zijn te vinden op www.vanelo.eu / www.vanelo.be. Alle pakketten worden gesloten voor een periode van één jaar en worden maximaal 3 keer stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar. Na 4 jaar, zullen we het contract beëindigen. De klanten die een onderhoudscontract onderschreven hebben, kunnen deze contracten bij elke jaarlijkse vervaldag opzeggen; hiervoor moeten zij VANELO minstens 3 maanden voor de vervaldatum van uw contract informeren per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging of overhandiging van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. De onderhoudspakketten moeten per maand worden betaald De betalingen van de premies geschieden maandelijks per bankoverschrijving. In geval van vertraging zal u een herinnering per e-mail en sms worden toegestuurd. Indien de premiebetaling binnen 7 werkdagen na verzending van de herinnering nog steeds niet is verricht, zal dit leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het onderhoudscontract.

ARTIKEL VI.
Als u van mening bent dat een bij ons gekocht artikel een fabricagefout of een gebrek aan overeenstemming met de bestelling heeft, moet u eerst per e-mail of telefoon contact met ons opnemen om het probleem uit te leggen en te zien of de wettelijke garantie van toepassing is. In ieder geval zal het onderdeel door ons naar de fabrikant of distributeur worden gestuurd voor onderzoek. Indien de garantie voor dit onderdeel van toepassing is wegens een fabricagefout of een gebrek aan overeenstemming met de bestelling, betalen wij de kosten voor het terugzenden van dit onderdeel naar u, hersteld of omgeruild. De aanvaarding of de weigering van een garantie door VANELO zal het gevolg zijn van de beslissing van de fabrikant of de verdeler om al dan niet gebruik te maken van een garantie.

ARTIKEL VII.
De klant krijgt gratis telefonische ondersteuning. (0475/79.56.35 - maandag en dinsdag op afspraak, woensdag tot vrijdag van 12:00 tot 19:00) VANELO nodigt zijn klanten uit om eerst de handleidingen bij het product te raadplegen of de informatie over het product te lezen op de site van de fabrikant van het product in kwestie

ARTIKEL VIII.
VANELO neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de verliezen of schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou kunnen ondervinden ten gevolge van met name het transport, de levering, het depot, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde artikelen, voor zover deze verliezen of schade niet zouden voortvloeien uit een gebrek aan overeenstemming van de artikelen of een fout toe te schrijven aan VANELO maar van het feit van de klant of de derde (nalatigheid, onvoorzichtigheid, niet-naleving van de instructies van montage en/of gebruik van de batterijen, enz.) Op niet-limitatieve wijze, zijn in het bijzonder gericht op de schade aan de persoon van de koper of de derden die in contact komen met de geleverde artikelen.

ARTIKEL IX.
Door het simpele feit van het plaatsen van een bestelling bij VANELO, of het nu per telefoon, per bestelbon, via haar internetsite of via de showroom van Le Drohme is, geeft de klant VANELO uitdrukkelijk toestemming om over te gaan tot de behandeling van zijn persoonlijke gegevens en deze te gebruiken voor doeleinden van intern beheer van zijn bedrijf. Onder "intern beheer van de onderneming", verstaan wij de administratie van de klanten, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie, de diensten, de opvolging van de solvabiliteit, evenals de marketing en de gepersonaliseerde publiciteit. De klant zal op elk moment kunnen vragen om de persoonlijke gegevens die VANELO over hem heeft geregistreerd te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen door te schrijven naar het hoofdkantoor van VANELO. Voor meer informatie wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

ARTIKEL X.
Indien een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig of niet van toepassing zou worden verklaard, blijven de andere clausules volledig van kracht en is die clausule van toepassing voor zover de wet dit toestaat.

ARTIKEL XI.
De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, de elektronische bewijsmiddelen.

ARTIKEL XII.
Elk geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en voorgelegd aan de enige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel, België.

Algemene huurvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle fietsverhuur georganiseerd door Vanelo Concept Srl, waarbij voor elke verhuur een huurovereenkomst met de huurder wordt gesloten,

De verhuurder, hierna "VC" genoemd : Vanelo Concept SRL - Contactgegevens : Drohme Park - Terhulpenhoofdstraat 53A, 1180 Brussel - T. +32 475 79 56 35.
De huurder, hierna "LOC" genoemd : de persoon die, op basis van de gegevens van het huurcontract, een fiets huurt van de verhuurder; .

ARTIKEL I.
VC behoudt zich het recht voor te beoordelen of de deelnemers in staat en geschikt zijn om een fiets te gebruiken in het kader van haar verhuurdienst. LOC verklaart dat hij/zij geschikt is om te fietsen en geen medische contra-indicaties heeft.

ARTIKEL II.
Het gehuurde materiaal (fiets en toebehoren) blijft voor de duur van de huurperiode het exclusieve eigendom van VC. De HUURDER mag de apparatuur niet uitlenen of onderverhuren aan een derde zonder toestemming van VC.

Article III.
Alvorens de huurovereenkomst met de HUURDER te sluiten, verlangt VC van de HUURDER dat deze zich legitimeert door overlegging van één of meer geldige legitimatiebewijzen (identiteitskaart, rijbewijs, etc.) alsmede het mobiele telefoonnummer van de HUURDER; VC vermeldt de betreffende gegevens op de huurovereenkomst en maakt een digitale foto van het door de HUURDER gebruikte legitimatiebewijs.

ARTIKEL IV.
De HUURDER erkent dat hij een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten die zijn aansprakelijkheid dekt voor het gebruik van voornoemde fiets, zowel ten opzichte van hemzelf als van derden.

ARTIKEL V.
De HUURDER erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat verkeert en verbindt zich ertoe deze met zorg te gebruiken, in het onderhoud ervan te voorzien, hem aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij werd ontvangen, en hem aan de verhuurder terug te bezorgen op de data en op de plaats die in het contract zijn vermeld. De staat, de grootte en het model van de gehuurde fietsen zijn bij het verhuurbedrijf bekend.

ARTIKEL VI.
VC behoudt zich het recht voor om eventuele schade aan de fiets tijdens de huurperiode aan de HUURDER aan te rekenen door de waarborgsom in te houden en de kosten van eventuele bijkomende schade, die de HUURDER hierbij aanvaardt (zie artikel VI), in rekening te brengen.

ARTIKEL VII.
Bij overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen huurperiode is een toeslag verschuldigd op basis van het uurtarief, die naar evenredigheid van de overschrijding op de waarborgsom in mindering wordt gebracht.

ARTIKEL VIII.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de fiets behoudt VC zich het recht voor om van de huurder een schadevergoeding te eisen tussen € 1.200 en € 11.000 per fiets, afhankelijk van de categorie van de gehuurde fiets, onverminderd de inhouding van de waarborgsom.

ARTIKEL IX.
De Huurder verbindt zich ertoe elk verlies of diefstal van de fiets of van zijn toebehoren binnen de 24 uur aan de Huurder en aan de politie te melden.

ARTIKEL X.
Indien de HUURDER tijdens de huurperiode in strijd handelt met de geldende wet- en regelgeving, kan VC op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. De fietsers rijden onder hun eigen verantwoordelijkheid en verbinden zich ertoe de verkeersregels na te leven. Het LOC is derhalve verantwoordelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door de onvoorzichtigheid van de bestuurder/gebruiker van de fietsen.

ARTIKEL XI.
De huur van een fiets moet voor de verhuur betaald worden. Ter plaatse zal de huurder een identiteitsbewijs overhandigen. VC behoudt zich het recht voor om voor elke gehuurde elektrische fiets een borg van tussen de 300 en 750 euro in contanten of via elektronische storting te vragen. De borgsom wordt terugbetaald na controle van de gehuurde fiets en het geleende materiaal en onder voorbehoud van kunst. VI, VII, VIII.

ARTIKEL XII.
In geval van pech of een incident kan de HUURDER contact opnemen met VC via telefon. De VERHUURDER kan geen herstellingswerken uitvoeren en is verplicht de fiets terug te brengen naar het vertrekpunt. In geen geval kan de huurder aanspraak maken op schadevergoeding tijdens de huurperiode.

ARTIKEL XIII.
In het huurcontract is geen verzekering opgenomen; het LOC is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fietsen die niet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid of schade bij een ongeval. Diefstal en verlies van de uitrusting zijn derhalve niet gedekt. In dat geval zal het materieel aan het LOC worden gefactureerd op basis van de waarde ervan.

ARTIKEL XIV.
Het gehuurde materiaal moet worden teruggebracht op het tijdstip dat in het contract is bepaald.

ARTIKEL XV.
Het gehuurde materiaal moet worden teruggebracht op het tijdstip en de dag die in het contract zijn vermeld. In geval van te late terugkeer zal VC à LOC een factuur toepassen per 24 uur tegen de daghuurprijs.