Algemene verkoop- en onderhoudsvoorwaarden

ARTIKEL I.
VANELO Concept srl (ondernemingsnummer 0763.805.120), hierna VANELO genoemd, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Washingtonstraat 86, is een bedrijf dat elektrische en niet-elektrische fietsen op de markt brengt.

ARTIKEL II.
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, is de relatie tussen VANELO en haar klanten onderworpen aan deze algemene verkoop- en onderhoudsvoorwaarden, die geacht worden te zijn aanvaard door de klant, ook in het geval dat ze in strijd zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant. De gebondenheid van VANELO aan de algemene of bijzondere voorwaarden van de afnemer kan op geen enkele wijze worden afgeleid uit het feit dat VANELO een bestelling of levering heeft aanvaard zonder te protesteren tegen de bepalingen die zouden verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de afnemer. Het feit dat de klant deze algemene voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem geenszins van de toepassing ervan. De algemene voorwaarden en de internetsite van VANELO (www.vanelo.eu), evenals de inhoud ervan, hoewel wereldwijd beschikbaar voor raadpleging, zijn uitsluitend geschreven en geformatteerd voor klanten die zich in België bevinden. Andere klanten die zich in het buitenland bevinden, moeten zich bewust zijn van het feit dat bepaalde clausules van de algemene voorwaarden mogelijk niet op hen van toepassing zijn, zonder dat dit de totaliteit van de genoemde algemene voorwaarden ongeldig maakt. Het feit van het online plaatsen van een bestelling op de voornoemde website vormt een formele aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden van VANELO.

ARTIKEL III.
VANELO heeft verschillende websites (www.vanelo.eu; www.vanelo.be; vanelo.fr; vanelo.es; vanelo.lu) om haar fietsen te promoten. VANELO kan niet garanderen dat elk gepresenteerd artikel beschikbaar is op het moment dat een bezoeker het ziet. De prijzen aangegeven voor elk gepresenteerd product zijn de prijzen aangeboden in de VANELO showroom gelegen aan Drohme Park, Ch de La Hulpe 53A, 1180 Brussel. Ze kunnen echter op elk moment worden gewijzigd zonder dat VANELO verplicht is om haar klanten te informeren. De beschrijvingen (foto's en teksten) zijn uitsluitend bedoeld om internetgebruikers te helpen hun keuze te maken uit de aangeboden artikelen. Ze kunnen in geen geval tegenstelbaar zijn indien een of meerdere fouten zouden zijn gemaakt op het moment van hun opstelling.

ARTIKEL IV.
Voor alle producten die we aanbieden, geldt een garantie tegen fabricagefouten. De duur van deze wettelijke garantie is 2 jaar. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze wettelijke garantie alleen betrekking heeft op defecten in de conformiteit van het bestelde materiaal en niet op slijtage, die meer in het bijzonder bepaalde onderdelen betreft zoals bijvoorbeeld banden of remblokken. De garantie dekt geen defecten die inherent zijn aan de normale levensduur van het product, zoals een ontladen accu die door de klant(en) kan worden vervangen. Voor bepaalde onderdelen of accessoires kan een langere garantie gelden als de fabrikanten van deze producten dit hebben voorgesteld in hun eigen algemene voorwaarden. De garantie dekt geen onjuiste bediening of transformatie van het product of gebrek aan onderhoud (bijvoorbeeld het niet onderhouden van de remmen).

ARTIKEL V.
Om een serieuze en regelmatige follow-up van onze fietsen VANELO by VANRAAM en HUKA mogelijk te maken, biedt VANELO de mogelijkheid om in te tekenen op verschillende onderhoudscontracten (Brons/Zilver/Goud/Platina en Omnium) die worden uitgevoerd in de woonplaats van de klanten kopers van fietsen VANELO by VANRAAM en HUKA, tegen betaling van maandelijkse premies. Details over de gedekte diensten en de premies voor elk contract zijn te vinden op www.vanelo.eu / www.vanelo.be. Alle pakketten worden afgesloten voor een periode van een jaar en worden maximaal 3 keer stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van een jaar. Na 4 jaar beëindigen we het contract. Klanten die geabonneerd zijn op een onderhoudscontract kunnen deze contracten ook opzeggen op elke jaarlijkse vervaldatum; om dit te doen, moeten ze VANELO ten minste 3 maanden voor de vervaldatum van uw contract informeren per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging of levering van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Onderhoudspakketten moeten maandelijks worden betaald Premiebetalingen worden maandelijks per bankoverschrijving gedaan. Bij te late betaling ontvang je een herinnering per e-mail en sms. Als de premie binnen 7 werkdagen na verzending van de herinnering nog steeds niet is betaald, wordt het onderhoudscontract onmiddellijk beëindigd.

ARTIKEL VI.
Als je van mening bent dat een artikel dat je bij ons hebt gekocht een fabricagefout heeft of niet in overeenstemming is met de bestelling, moet je eerst per e-mail of telefonisch contact met ons opnemen om het probleem uit te leggen en te kijken of de wettelijke garantie van toepassing is. In alle gevallen sturen we het onderdeel naar de fabrikant of distributeur voor onderzoek. Als de garantie voor dit onderdeel van toepassing is vanwege een fabricagefout of een gebrek aan overeenstemming met de bestelling, betalen wij de kosten voor het terugsturen van het gerepareerde of omgeruilde onderdeel naar jou. De aanvaarding of weigering van een garantie door VANELO zal het gevolg zijn van de beslissing van de fabrikant of distributeur om al dan niet een garantie af te dwingen.

ARTIKEL VII.
De klant geniet van een gratis telefonische ondersteuning. (0475/79.56.35 - dinsdag tot vrijdag van 10:30 tot 18:30). VANELO nodigt haar klanten echter uit om eerst de handleidingen bij het product te raadplegen of om de informatie over het product op de website van de fabrikant van het product in kwestie te lezen.

ARTIKEL VIII.
VANELO neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor de verliezen of schade, van welke aard dan ook, die de klant of een derde zou kunnen lijden ten gevolge van met name het transport, de levering, het neerleggen, de plaatsing, het gebruik of de werking van de geleverde artikelen, voor zover deze verliezen of schade niet het gevolg zouden zijn van een conformiteitsgebrek van de artikelen of een fout toe te schrijven aan VANELO, maar van het feit van de klant of de derde (nalatigheid, onvoorzichtigheid, niet-naleving van de montage- en/of gebruiksinstructies van de batterijen, enz.) Op een niet limitatieve manier, zijn gericht in het bijzonder de schade die de persoon van de koper of de derden in contact met de geleverde artikelen.

ARTIKEL IX.
Door het loutere feit van het plaatsen van een bestelling bij VANELO, hetzij telefonisch, via bestelbon, via haar internetsite of via de showroom van Drohme, machtigt de klant VANELO uitdrukkelijk om over te gaan tot de behandeling van haar persoonlijke gegevens en deze te gebruiken in het kader van het intern beheer van haar onderneming. Onder "intern beheer van de onderneming" wordt verstaan klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde reclame. De klant kan op elk moment vragen om de persoonlijke gegevens die VANELO over hem heeft geregistreerd te raadplegen, te corrigeren of te verwijderen door te schrijven naar de maatschappelijke zetel van VANELO. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd om contact op te nemen met het openbare register dat wordt bijgewerkt door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

ARTIKEL X.
Als een clausule van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige clausules volledig van kracht en is een dergelijke clausule afdwingbaar voor zover toegestaan door de wet.

ARTIKEL XI.
De partijen aanvaarden, in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen.

ARTIKEL XII.
Elk geschil wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en wordt uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, België, en dit in de Franse taal.

Algemene huurvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fietsverhuur georganiseerd door Vanelo Concept Srl, waarbij elke verhuur onderworpen is aan een huurcontract met de huurder,

De verhuurder, hierna "VC" genoemd: Vanelo Concept SRL - contactgegevens: Drohme Park - Hulzenlaan 53a, 1180 Brussel - T. +32 475 79 56 35
Huurder, hierna te noemen "HUURDER": de persoon die op basis van de gegevens in het huurcontract een fiets huurt van het verhuurbedrijf "VC".

ARTIKEL I.
VC behoudt zich het recht voor om de bekwaamheid en geschiktheid van deelnemers voor het gebruik van een fiets in het kader van haar verhuurdienst te beoordelen. De Huurder verklaart dat hij/zij geschikt is om te fietsen en geen medische contra-indicaties heeft.

ARTIKEL II.
Het gehuurde materiaal (fiets en accessoires) blijft het exclusieve eigendom van VC voor de duur van de huurperiode. De HUURDER mag deze niet uitlenen of onderverhuren aan derden zonder toestemming van VC.

ARTIKEL III.
Alvorens de huurovereenkomst met de HUURDER wordt aangegaan, zal VC van de HUURDER verlangen dat deze zich identificeert door het tonen van één of meer geldige legitimatiebewijzen (identiteitskaart, rijbewijs, etc.) tezamen met het mobiele telefoonnummer van de HUURDER; VC zal de betreffende gegevens vermelden op de huurovereenkomst en een digitale foto maken van het door de HUURDER gebruikte legitimatiebewijs.

ARTIKEL IV.
De HUURDER erkent dat hij een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten die zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor het gebruik van de genoemde fiets, zowel ten opzichte van zichzelf als ten opzichte van derden.

ARTIKEL V.
De HUURDER erkent dat de gehuurde fiets in perfecte staat verkeert en verbindt zich ertoe deze met zorg te gebruiken, voor het onderhoud ervan te zorgen, hem aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin hij hem ontvangen heeft en hem aan de verhuurder te overhandigen op de data en op de plaats vermeld in het contract. De staat, de grootte en het model van de gehuurde fietsen zijn de huurder bekend.

ARTIKEL VI.
VC behoudt zich het recht voor om eventuele schade aan de fiets tijdens de huurperiode aan de HUURDER aan te rekenen door de waarborg in te houden en de kosten van eventuele bijkomende schade te factureren, wat de HUURDER hierbij aanvaardt (zie artikel VI).

ARTIKEL VII.
Indien de oorspronkelijk overeengekomen huurperiode wordt overschreden, is een toeslag verschuldigd op basis van het uurtarief. De totale toeslag wordt verrekend met de waarborgsom.

ARTIKEL VIII.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de fiets behoudt VC zich het recht voor om van de HUURDER een schadevergoeding te eisen die kan variëren van € 1.200 tot € 11.000 afhankelijk van de categorie gehuurde fiets en per fiets, onverminderd de inhouding van de waarborgsom.

ARTIKEL IX.
De HUURDER verbindt zich ertoe om verlies of diefstal van de fiets of toebehoren binnen de 24 uur te melden aan de verhuurder van de VC en aan de politie.

ARTIKEL X.
Indien de HUURDER tijdens de huurperiode de geldende wet- en regelgeving overtreedt, kan VC in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Fietsers rijden op eigen verantwoordelijkheid en verbinden zich ertoe de verkeersregels na te leven. De HUURDER is dan ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onvoorzichtigheid van de bestuurder/gebruiker van de fietsen.

ARTIKEL XI.
De huur van een fiets moet vooraf worden betaald.
De HUURDER zal bij aankomst een legitimatiebewijs overleggen. VC behoudt zich het recht voor om voor elke gehuurde elektrische fiets een waarborgsom te vragen tussen €300 en €750 in cash of via elektronische borg.
De borg wordt terugbetaald nadat de gehuurde fiets en uitrusting zijn geïnspecteerd en onderhevig aan art. VI, VII, VIII.

ARTIKEL XII.
In geval van pech of een incident kan de HUURDER telefonisch contact opnemen met VC.
De HUURDER kan geen reparaties uitvoeren en is verplicht de fiets terug te brengen naar het vertrekpunt. In geen geval kan de HUURDER schadevergoeding eisen tijdens de huurperiode.

ARTIKEL XIII.
De huurovereenkomst omvat geen verzekering; de HUURDER is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de fietsen, die niet verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid of schade in geval van een ongeval. Diefstal en verlies van materiaal zijn dus niet gedekt. In dergelijke gevallen wordt de waarde van de uitrusting in rekening gebracht bij het verhuurbedrijf.

ARTIKEL XIV.
In geval van annulering :
- meer dan 7 dagen voor de dag en het tijdstip van verhuur, zal VC 50% van de huurprijs terugbetalen
- minder dan 7 dagen voor de huurdatum en -tijd wordt de HUURDER de volledige huurprijs in rekening gebracht.

ARTIKEL XV.
Alle gehuurde uitrusting moet worden teruggebracht op het tijdstip en de dag die in het contract zijn vastgelegd. Bij niet tijdige teruggave factureert VC de HUURDER voor elke periode van 24 uur tegen het dagtarief.